Privacy

 

Privacy Policy Corio Makelaars B.V.

Corio Makelaars B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoongegevens.

 

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Corio Makelaars B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid,

 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt,

 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens,

 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is,

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt,

 • Op de hoogte zijn van jouw recht omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

 

Als Corio Makelaars B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Corio Makelaars B.V.
Stationstraat 145
6361 BH Nuth

Email:      info@coriomakelaars.nl


Tel:     045-5272711

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens.

Je persoonsgegevens worden door Corio Makelaars B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van overeenkomsten,

 • Het aangaan van arbeidsovereenkomsten,

 • Het aangaan van een dienstverlening m.b.t. de makelaardij of taxatie

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Naam/ voorletters/ tussenvoegsel,

 • Adres,

 • Postcode,

 • (Woon)plaats,

 • Telefoonnummer,

 • E-mailadres,

 • Geslacht,

 • Geboortedatum,

 • Geboorteplaats,

 • Overlijdensdatum,

 • Burgerlijke staat,

 • Kopie ID-kaart,

 • Salarisgegevens (alleen relevant bij huur).

 

Verstrekking aan derden.

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor plausibiliteitsverklaring, huurcheck en verwerken van overeenkomsten (notarissen).

Wij als geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Minderjarigen.

Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen.

 

Bewaartermijn.

Corio Makelaars B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

 • Computer beveiliging

 • Niet toegankelijk zijn van dossier door niet-bevoegden

 • Back-up gegevens worden extern bewaard

 

Rechten omtrent je gegevens.

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je logischerwijs vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan vernoemde verzoeken.

 

 

Klachten.

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Kom je hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als je naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op!