Taxaties planschade, onteigeningszaken schadeloosstelling

Ook voor advies inzake planschade, onteigening en huuraanpassingen kunt u bij ons terecht.

Wij zijn gespecialiseerd in het (turn key) toepassen van de grondbeleidsinstrumenten en het in onderlinge samenhang (strategisch) toepassen van deze instrumenten op basis van het concept Sturend Grondbeleid.

Hieronder treft u een beschrijving aan van het begrip 'planschaderisicoanalyse' en het door ons aangeboden product, waarna wij een toelichting geven op onze werkwijze.

Planschaderisicoanalyse (psra)

Planschade is de schade die wordt veroorzaakt door het van overheidswege rechtmatig wijzigen van een planologische situatie. Het is voor de gemeente en/of initiatiefnemer van een bouwproject van belang te onderzoeken of als gevolg van de planologische wijziging die dat bouwproject mogelijk zal maken, planschade zal ontstaan. Zodra deze schade inzichtelijk is gemaakt, kan deze bij de verdere planvorming worden betrokken, bijvoorbeeld door het sluiten van een planschadeverhaalsovereenkomst, een overeenkomst waarin een gemeente en een bouwer/ontwikkelaar overeenkomen dat de planschade voor rekening van de bouwer/ontwikkelaar komt. Tevens dienen na de invoering van de Wro per 1 juli 2008 de planschade en de daarbij behorende kosten in het exploitatieplan te worden opgenomen.

Planschaderisicoanalyse

Door het vooraf uitvoeren van een planschaderisicoanalyse wordt in een vroegtijdig stadium inzicht verkregen in de risico's van het optreden van planschade. Indien de risicoanalyse uitwijst dat sprake is van een reëel risico op planschade en er geen of onvoldoende opbrengsten uit de beoogde planontwikkeling komen, kan de economische uitvoerbaarheid van het plan in gedrang komen. Ook wordt zo inzicht gegeven in het risico dat een bouwer/ontwikkelaar loopt door het sluiten van een planschadeverhaalsovereenkomst. Hoe verder een plan is uitgewerkt, des te beter een inschatting kan worden gemaakt van de te verwachten planschade.

Planschaderisicoanalyse en planologisch risicomanagement

Bij planologisch risicomanagement wordt in het planproces rekening gehouden met de risico’s van aanvragen tegemoetkoming planschade. Aan de hand van het ontwerp(bestemmings)plan in relatie tot het voorafgaande planologische regime, wordt per object beoordeeld of sprake zal zijn van planschade. Daartoe wordt een planvergelijking gemaakt. Indien sprake zal zijn van een planologisch nadeliger situatie, worden geveltaxaties uitgevoerd om de planschade te bepalen.

De gemeenten en/of initiatiefnemers zijn hierdoor in staat in een vroegtijdig stadium van het planproces:

 • De planschaderisico's te onderkennen.
 • De planschaderisico's te reduceren (door bijvoorbeeld aanpassing van het bouwplan).
 • Inzicht te krijgen in de omvang van de risico's van een planschadeverhaalsovereenkomst.

Aangeboden product

Corio kan het product planschaderisicoanalyse voor u toepassen door de volgende werkzaamheden voor u uit te voeren:

 • Het opstellen van een planschaderisicoanalyse, waarin een bedrag is opgenomen van de geraamde planschade en de bijbehorende kosten.
 • Adviseren over planschadebeperkende maatregelen.
 • Adviseren over en opstellen van verhaalsovereenkomsten tussen gemeenten en bouwers/ontwikkelaars.

Corio past dit product in de praktijk veelvuldig toe en ontwikkelt dit product op basis van praktijkervaringen steeds verder.

Werkwijze

Behalve aan de inhoudelijke kant van een zaak besteden wij voortdurend aandacht aan het procesmanagement. Wij beschouwen onszelf als 'trekker' en daardoor verantwoordelijk voor de voortgang van een zaak. Daarbij zijn wij steeds gericht op een goede communicatie, zowel met de opdrachtgever als met derden, onder andere door het maken van gespreksverslagen en actielijsten.

Contactpersoon

L.E.F. Huijts REV RMT RT

 • Gecertificeerd Recognised European Valuer, registernummer: REV-NL/VBO/2019/8.
 • Gecertificeerd Register Makelaar/Taxateur Onroerende Zaken Woningen, registernummer: 03R678SCVM.
 • Gecertificeerd Register Makelaar/Taxateur Bedrijfmatig Onroerendgoed, registernummer: BOG 07B678SCVM.
 • NRVT Kamer Wonen, registernummer: RT927646189.
 • NRVT Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed - Groot Zakelijk Vastgoed, registernummer: RT927646189. 
 • Erkend vastgoedmakelaar BIV (België), erkenningsnummer: 502821.

SCVM-makelaars/taxateurs zijn in bezit van het DNV-certificaat: het eerste én enige certificaat voor makelaars/taxateurs dat onder accreditatie staat van de Raad voor Accreditatie.

Neem contact op met Corio Makelaars ›